Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi sang Tiếng Anh

tôi muốn ta phải nghe lời tôi

♦ I like she has to obeys

tôi khuyên anh nên làm theo lời ta nói

♦ I recommend you to do what she says

Tôi không tin vào những lời hứa của ta

♦ I have no faith in her promises

ta đã mau mắn trả lời thư của tôi

♦ she replied promptly to my letter

tôi yêu ta, và ta cũng yêu tôi. Nói chung, chúng tôi yêu nhau

♦ I lover her, and she also loves me. Altogether we love each other

tôi muốn biết các con tôi ăn ở như thế nào đối với mẹ chúng

♦ I want to know how my children behave towards their mother

Tôi xin đỡ lời cụ tôi cảm ơn ông

♦ I wish to thank you on behalf of my grandfather

tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá

♦ I must avenge myself at any cost

tôi nhớ ra là tôi phải viết mấy bức thư

♦ I bethought myself that I ought to write some letters

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai (ca dao)

♦ Because my folks are poor, I have to chop up water-fern and slice sweet potato

anh cứ sửa sơ xe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ

♦ please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now

tôi lấy làm tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once

tôi muốn biết ai đã đưa ra lời gợi ý vô lý ấy

♦ I want to know who has dropped that absurd hint