Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi nghi ngại không biết phải làm gì; tôi không biết chắc mình phải làm gì sang Tiếng Anh

không biết cả, không hiểu cả

♦ not to know chalk from cheese

cái số tôi phải làm cái

♦ the lot falls to me (it falls to me as my lot ) to do something

tôi không thể làm khác hơn là vâng lời

♦ I could not do otherwise than obey

tôi lấy làm tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once

chỉ ngại làm phiền anh, nếu không tôi sẽ...

♦ only that you would be bored, I should...

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it