Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trên đời việc gì cũng có thể cả sang Tiếng Anh

trên đời việc cũng thể cả

♦ Life is full of possibilities times

đứng trên đỉnh núi thể bao quát được cả một vùng rộng lớn

♦ from the top of the mountain, one can see the whole of an extensive area

lúc nào các lập trình viên cũng thể xông xáo làm việc

♦ at any time, programmers can work aggressively

Nó làm ra bộ như không việc xảy ra cả

♦ He behaved as if nothing had happened

không biết cả, không hiểu cả

♦ not to know chalk from cheese

ai trên đời này cũng khao khát được gặp may mắn

♦ everyone in the world is avid for good luck