Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trong phạm vi vấn đề này; liên quan đến vấn đề này sang Tiếng Anh

vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng

♦ the question is one of great importance

Vấn đề này dắt dây kéo theo hàng loạt vấn đề khác

♦ This question will lead to series of others

vấn đề trước mắt chúng ta là một vấn đề rất khó

♦ the question before us is a very difficult one

vấn đề này thì quan trọng hơn cả

♦ this problem is of overriding importance

vấn đề này hết sức quan trọng

♦ this matter is of paramount importance

Đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên

♦ Please pay attention to the above-said question

lời giải thích này chưa bao quát tất cả các khía cạnh của vấn đề

♦ this explanation does not embrace all the sides of the question