Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trong tờ báo của chúng tôi sang Tiếng Anh

màu sắc chính trị của một tờ báo

♦ the colour of a newspaper

số mới nhất của một tờ tuần báo

♦ the latest issue of a weekly

chúng ta phải làm gì để báo đáp công ơn của ông ta?

♦ what have we to do to requite his favour?

nó không ở trong bọn chúng tôi

♦ he is not of our number

chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình

♦ we are acutely aware of our responsibility

chúng tôi đã nhận được sách của ông gửi đến

♦ your consignment of book has duly come to hand