Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu (từ lóng) đang làm công việc thường xuyên sang Tiếng Anh

công việc làm tồi, phải làm lại

♦ the work is badly done, it must be done over