Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tư tưởng cao siêu sang Tiếng Anh

ởng cao siêu

♦ sublime thinking -Unattainable

ởng cao cả

♦ high thoughts

mong ước cao siêu

♦ an unattainable dream

cao siêu

♦ Sublime

ởng tiến bộ

♦ advanced ideas

ởng lớn gặp nhau

♦ great minds think alike

ởng bảo thủ

♦ a closed mind

sự nhất trí về ởng

♦ concurrence of ideas

ởng an phận

♦ Smugness, smug feeling

ởng xấu ẩn náu trong người

♦ evil thinking lurks in one

chống ởng ban ơn cho quần chúng

♦ to combat the patronizing spirit as regards the masses

ởng bản vị

♦ a spirit influenced by departmentalism, a regionalistic spirit

ởng bằng cấp

♦ diploma-mindedness

ởng và hoạt động bè phái

♦ of a factionalist spirit and behaviour

ởng bế tắc

♦ to be in an intellectual (ideological) impasse

chống ởng biệt phái

♦ to oppose sectarian spirit

ởng cá nhân chủ nghĩa

♦ the individualistic ideology

ởng cải lương

♦ reformist ideology