Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu (tục ngữ) cây ngay không sợ chết đứng sang Tiếng Anh

(tục ngữ) cây ngay không sợ chết đứng

♦ a good anvil does not fear the hammer

Cái nết đánh chết cái đẹp (tục ngữ)

♦ Beauty is but skin deep; handsome is that handsome does

(tục ngữ) hoãn không phải là thoát nợ

♦ forbearance is no acquittance

sự sợ chết

♦ apprehension of death

sợ quá chết giấc

♦ to fall into a dead faint from fright

Tai nạn giết chết anh ấy ngay lập tức

♦ The accident killed him instantly

chết đứng

♦ To be transfixed (with terror..)

(tục ngữ) con sâu làm rầu nồi canh

♦ the rotten apple injures its neighbours

(tục ngữ) bụng đói thì tai điếc

♦ a hungry belly has no ears

(tục ngữ) trong xứ mù, thằng chột làm vua

♦ among the blind, the one-eyed man is king